Regulamin Serwisu Regulaminysieci.pl

Postanowienia ogólne
§1


1. Serwis Regulaminywsieci.pl jest prowadzony pod adresem www.regulaminywsieci.pl przez Zbigniewa Klepacza, Macieja Wąsika i Krzysztofa Wójcika wspólników spółki Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik Wójcik Radcowie Prawni s.c. w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Serwis jest prowadzony i funkcjonuje zgodne z zasadami Regulaminu.
3. Serwis, usługi świadczone poprzez Serwis oraz umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu przeznaczone są wyłącznie dla przedsiębiorców. Usługodawca nie zawiera za pośrednictwem Serwisu umów z podmiotami niebędącymi przedsiębiorcami.


§2

1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę w celu prowadzenia za pośrednictwem sieci Internet sprzedaży usług Usługodawcy oraz świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa:

a) zasady funkcjonowania Serwisu, w tym zasady zawierania umów za pośrednictwem Serwisu;
b) zasady składania zamówień za pośrednictwem Serwisu i zasady realizacji zamówień przez Usługodawcę;
c) rodzaj i zakres Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) warunki świadczenia Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
e) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną;
f) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usługi świadczonej drogą elektroniczną.


Definicje
§3

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Usługodawca - Zbigniewa Klepacza, Macieja Wąsika i Krzysztofa Wójcika wspólników spółki Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik Wójcik Radcowie Prawni s.c. w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź;
b) Serwis- system stron www funkcjonujący pod domeną www.regulaminywsieci.pl i prowadzony przez Usługodawcę, w celu o którym mowa w § 2 Regulaminu;
c) Regulamin- niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem http://regulaminywsieci.pl/i/regulamin.html
d) Użytkownik - podmiot, będący przedsiębiorcą korzystający z funkcjonalności Serwisu;
e) Usługa świadczona drogą elektroniczną- usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia ze Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Usługodawcy dostępnych za pośrednictwem Serwisu, prezentacji informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i jego usług, udostępnianiu formularza kontaktowego.


Zawarcie umowy
§4

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa między Użytkownikiem i Usługodawcą jest zawierana za pośrednictwem Serwisu poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia stanowiącego ofertę i jego potwierdzenie przez Usługodawcę.
3. Ceny podane w Serwisie są wiążące w chwili złożenia zamówienia. Ceny podane w Serwisie są podane w złotych polskich (PLN) i stanowi cenę netto do której należy doliczyć stosowny podatek od towarów i usług.
4.W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Użytkownika konieczne są następujące czynności:

a)wybór zamawianej usługi;
b) wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
c) dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem poprzez dostępny formularz zamówienia.

5.W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Użytkownika zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.

§5

1. Po otrzymaniu zamówienia Użytkownika Usługodawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy podany przez Użytkownika wiadomość w przedmiocie przyjęcia zamówienia.
2. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
3. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Serwisie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy. W razie, gdy po potwierdzeniu zamówienia dokonano dodatkowych uzgodnień treść umowy zostaje odpowiednio uzupełniona lub zmieniona w zakresie dokonanych uzgodnień. W zakresie usług oznaczonych funkcją "zapytaj" warunki umowy uzgadniane są w toku kontaktu Użytkownika i Usługodawcy.
4. Korzystanie ze Serwisu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari itp.).

§6

Na procedurę zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu składają się opisane w Regulaminie czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia oraz czynności techniczne związane z przyjęciem złożenia zamówienia.

Realizacji zamówienia i płatności
§7

1. Za usługi nabyte za pośrednictwem Serwisu można zapłacić za pośrednictwem następujących sposobów płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny, karta płatnicza, kredytowa lub debetowa
2. Efekt usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu jest przesyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba, że co innego wynika z charakteru zakupionej usługi np. porady prawne, szkolenia etc, lub jeśli inaczej uzgodniono.
3. Czas realizacji usługi zakupionej za pośrednictwem Serwisu wynosi od 3 do 5 dni roboczych, chyba że uzgodniono inaczej.

Obowiązki Użytkownika
§8

1. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania informacji zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności w formularzu zamówienia.
3. Użytkownik składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu oświadcza, że działa jako przedsiębiorca.

Usługa świadczona drogą elektroniczną
§9

1. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zawarcia z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Usługodawcy dostępnych za pośrednictwem Serwisu, prezentacji informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i jego usług, udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.

§10

1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi świadczonej drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.
2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
3. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, w tym umożliwiających zawarcie z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu umowy dotyczącej usług Usługodawcy dostępnych za pośrednictwem Serwisu, a w szczególności polega na:

a) udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji handlowych dotyczących Usługodawcy i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z Usługodawcą i jej wykonania;
b) umożliwieniu na indywidualne żądanie Użytkownika komunikacji z Usługodawcą, w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia;
c) udostępnianiu formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie poprzez system informatyczny wiadomości do Usługodawcy
4. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować:

a) połączeniem z siecią Internet;
b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki "cookies", w tym takich jak popularne przeglądarki internetowe: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari itp.


5. Serwis wykorzystuje technologie plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej swojego urządzenia końcowego.
6. Reklamacje związane z Usługą świadczoną drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@regulaminywsieci.pl, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie bądź pisemnie lub telefonicznie z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy podanych w Serwisie.

Dane osobowe

§ 11

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 ze zm.) Usługodawca informuje, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. Zbigniew Klepacz, Maciej Wąsik i Krzysztof Wójcik wspólnikcy spółki Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik Wójcik Radcowie Prawni s.c. w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź;

b) dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;

c) dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu: korzystania z Serwisu, zawarcia umów za pośrednictwem Serwisu, i wykonania tych umów

d) dane osobowe podawane są dobrowolnie;  

e) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Postanowienia końcowe
§12

1. Umowy zawierane w Sklepie mogą być zawarte jedynie w języku polskim.
2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym http://regulaminywsieci.pl/i/regulamin.html  przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownikowi, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika lub na żądanie Użytkownika poprzez wysłanie go na adres mailowy Użytkownika.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
4. Regulamin może być zmieniony przez Usługodawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie obowiązują w stosunku do umów zawartych przed dokonaniem zmiany, a zmiana jest wiążącą dla Użytkownika wyłącznie po jej udostępnieniu zgodnie z ust. 2 i wyłącznie do zamówień złożonych przez Użytkownika po takim udostępnieniu tej zmiany i jej zaakceptowaniu w związku ze złożeniem zamówienia. W szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jej udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Użytkownik rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.

 

Masz pytania ? Zadzwoń! tel. 600 978 707