Jak wiadomo wysłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. poprzez pocztę elektroniczną) wymaga wyrażenia przez odbiorcę uprzedniej, wyraźnej, jasnej i swobodnej zgody w tym zakresie. A co z różnego rodzaju ankietami, w szczególności służącymi zebraniu opinii na temat jakoś produktów lub usług? Czy stanowią one informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną? Czy na przesłanie ankiety na adres email musimy uzyskać zgodę odbiorcy?

 

Rozstrzygnięcie wskazanego problemu zależy przede wszystkim od treści, a co za tym idzie od charakteru wysyłanej ankiety, a także od rodzaju podmiotu dokonującego wysyłki.

Zwrócić należy uwagę, że przez informację handlową rozumie się   każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Nie każda ankieta wypełnia przesłanki uznania jej za informację handlową w świetle wskazanej definicji. Przyjmuje się np. że informacji handlowej nie stanowią informacje, których celem nie jest osiągnięcie efektu handlowego, jak np. testy porównawcze produktów i usług, oceny itp. dokonywane nie na zlecenie usługodawcy, a w sposób zupełnie niezależny (A. Frań, Komentarz do  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, LEX).. 

Niemniej jednak za spełniające przesłanki uznania za informację handlową należy uznać takie ankiety, które związane są z oceną jakoś usług (lub produktów) i są przesyłane przez samego usługodawcę (sprzedawcę) lub na jego zlecenie. Dotyczy to w szczególności np. satysfakcji Klienta ze współpracy cczy oceny ostatnio świadczonej usługi. Trudno bowiem uznać, że takie działanie nie ma choćby pośredniego celu handlowego. Najczęściej również z samą treścią ankiety związane są określone informacje o przedsiębiorcy mające cel handlowy takie jak znaki towarowe (logo), hasła promocyjne itp.

Wobec powyższego wymagane jest, odnośnie takich właśnie ankiet, zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uzyskanie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki