E-commerce-najważniejsze regulacje prawne(cz.2)

c.d.
Dla przedsiębiorców z branży e-commerce znaczenie też mają regulacje prawne o charakterze bardziej ogólnym, jednakże zasługujące na szczególną uwagę pod kątem specyfiki działalności w Internecie.

 

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

            Regulacje z zakresu przetwarzania danych osobowych są bardzo istotne dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do ich stosowania. Jest to oczywiście truizmem, ale mimo tego wielu administratorów traktuje wymogi wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych bez należytej uwagi, co skutkuje częstymi, podstawowymi błędami w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak np. w zakresie treści, a nawet formy odbieranych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Ze względu na istotne skutki potencjalnych naruszeń każda osoba rozpoczynająca działalność powinna poświęcić szczególną uwagę przygotowując zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych.

            We wskazanej ustawie szczególną uwagę należy zwrócić na: obowiązki administratora danych osobowych (w tym informacyjne) i innych podmiotów uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych (np. ABI), przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych, w tym danych sensytywnych, regulacje związane z powierzaniem przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, zasady związane z rejestracją zbiorów danych.

Przygotowując stosowną dokumentację dla potrzeb przetwarzania danych osobowych w branży e-commerce pamiętać oczywiście należy o specyfice tego rynku, charakterystycznych dla niej metodach pozyskiwania danych, szczególnych formach i celach przetwarzania (np. ze względu na specyfikację marketingu w sieci), czy choćby szczególnych zagrożeniach z punktu widzenia bezpieczeństwa danych.

            Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w zakresie usługi świadczonej drogą elektroniczną, zasady przetwarzania danych osobowych są nieco odmienne i wynikają ze szczególnej regulacji zawartej w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przykładowo wskazać należy, że przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingu własnego przedsiębiorcy świadczącego usługę drogą elektroniczną wymaga odrębnej zgody, zaś dla przetwarzania danych osobowych w tym  celu, w toku „zwykłej” działalności taka zgoda nie jest, co do zasady wymagana. Dla usług świadczonych drogą elektroniczną zawężono bowiem możliwość korzystania przez usługodawców z klauzuli usprawiedliwionego celu na zasadach ogólnych. Ta i inne „pułapki” w tym zakresie wskazują jak istotne jest szczególnie uważne przygotowanie zasad przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwach z branży e-commerce.

4. Prawa własności intelektualnej: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 ro prawie autorskim i prawach pokrewnych,  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

Innymi regulacjami budzącymi w praktyce niemałe kontrowersje z punktu widzenia branży e-commerce, ze względu na specyfikę działalności w Internecie są przepisy regulujące ochronę szeroko pojętych praw własności intelektualnej. Wachlarz zagadnień mogących się pojawić na gruncie tych przepisów, jest bardzo szeroki. Przykładowo wskazać należy, że z punktu widzenia Prawa autorskiego budzi do dziś spory w orzecznictwie i doktrynie kwestia tego czy odsyłanie w Internecie (linki, deep linki, obiekty osadzone- embeding) stanowi rozpwoszechnianie utworu i może prowadzić do naruszenia praw autorskich. Problematyczne jest też wyznaczenie granic prawa cytatu i innych form dozwolonego użytku, w działalności w sieci. Na gruncie Prawa własności przemysłowej najwięcej sporów wydaje się budzić kwestia używania znaków towarowych i innych oznaczeń w reklamie internetowej (adwords, pozycjonowanie organiczne, branding witryny wwww), w szczególności kwestie stosowania instytucji wyczerpania prawa do znaku. Te oraz szereg innych kwestii rodzą konieczność szczególnie wnikliwego podjeścia do wskazanych regulacji przez przedsiębiorców z branży e-commerce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki