Pytanie o to czy dopuszczalne jest prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przez Internet do dziś nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. Temat ten wciąż budzi kontrowersje, co można łatwo zauważyć obserwując realia rynku-sklepy i sieci handlowe początkowo często oferowały zakup np. piwa lub wina w swoich sieciowych kanałach sprzedaży, aby następnie w większości się z takiej oferty wycofać. Nadal jednak można spotkać przedsiębiorców oferujących takie zakupy. Odnośnie takiej możliwości istnieją zarówno argumenty za jak i przeciw.

 

W szczególności zwrócić należy uwagę, na przepisy tej ustawy odnoszące się do miejsca sprzedaży alkoholu m.in. wskazujące, że:

– warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest prowadzenie tej sprzedaży wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu (art. 18 ust. 7 pkt. 6 ustawy):

– katalog zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ma charakter zamknięty i obejmuje sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży (brak zezwolenia na sprzedaż alkoholu przez Internet czy też wysyłkowej), zaś wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać adres punktu sprzedaży a do o wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć dokument potwierdzający prawo do lokalu, w którym będzie odbywał się handel  (art 18 ust.5 i 6 ustawy);

– dla niektórych rodzajów alkoholowych przewidziany jest zamknięty katalog dopuszczalnych punktów sprzedaży (art.  96 ustawy)

Wskazane przepisy prowadzą do wniosku, że sprzedaż alkoholu może odbywać się tylko w ściśle określonych miejscach, a sprzedaż alkoholu przez Internet nie spełnia w żaden sposób wymogu sprzedaży w ściśle określonym miejscu. Wydaje się, że nie może zmienić takiej oceny powoływani się na przepisy Kodeksu Cywilnego o miejscu zawarcia umowy sprzedaży i argumentowanie, że do sprzedaży dochodzi rzeczywiście w określonym miejscu (tj. w sklepie stacjonarnym) zaś sprzedaż internetowa  stanowi jedynie narzędzie bądź to złożenia zamówienia bądź służącego dostarczeniu  zakupionego w sklepie internetowym napoju alkoholowego.

Przedsiębiorcy jednak często powołują się argument związany z  możliwością określenia w świetle Kodeksu Cywilnego zarówno miejsca zawarcia umowy jak i miejsca jej wykonania tj. świadczenia. Najczęściej odbywa się to w formie stosownych zapisów regulaminie, iż miejscem sprzedaży jest miejsce, w którym znajduje się sklep stacjonarny.

Zwrócić jednak należy, ż w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mowa jest przede wszystkim o miejscu prowadzenia sprzedaży, co należy rozumieć raczej jako miejsce faktycznego dokonania czynności związanych z wydaniem napoju alkoholowego.

Stanowisko niekorzystne dla przedsiębiorców chcących sprzedawać alkohol przez Internet, co do zasady przyjmuj orzecznictwo. Przykładowo zgodnie z wyrokiem  Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2011 r. sygn. akt: II GSK 431/10, nie jest dopuszczalne dokonywanie wykładni rozszerzającej  przepisów ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnioskowanie, że skoro ustawa nie zakazuje wprost sprzedaży internetowej napojów alkoholowych, to taka sprzedaż jest dozwolona. NSA przyjął, że zakaz sprzedaży alkoholu przez Internet  znajduje odzwierciedlenie w braku jednoznacznego przyzwolenia na sprzedaż alkoholu z wykorzystaniem Internetu w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz w jej preambule, celem ustawy było bowiem ograniczenie dostępności alkoholu a nie jego rozszerzenie,  a sprzedaż internetowa de facto taki dostęp poszerza. Sąd odwołał się również do argumentacji odnoszącej się do katalogu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przeciwko dopuszczeniu możliwości sprzedaż internetowej napojów alkoholowych często powołuje się również argumentację dotyczącą braku możliwości sprawdzenia pełnoletniości lub trzeźwości kupującego, a także odnoszącą się do zakazu określone reklamy alkoholu.

Zwrócić należy uwagę, że pewne zamieszane w zakresie omawianego problemu dodatkowo wprowadziła ustawa o prawach konsumenta, która w art. 38 pkt. 7 wskazuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli. Przepis ten w zasadzie wskazuje, choć pośrednio, że dopuszczalna jest sprzedaż alkoholu poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (a więc przez Internet). Pozostaje to jednak w sprzeczności z przepisami  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która choć w niektórych swoich aspektach wydaje się nie nadążać za zmieniającymi się realiami rynkowymi, to należy uznać ją za mającą pierwszeństwo stosowania w tym zakresie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki