Wadliwy regulamin, niezgodne z prawem przetwrzanie danych osobowych lub inne naruszenie przepisów prawa w toku działalności w Internecie to ryzyko bardzo dotkliwych sankcji oraz innych negatywnych skutków, w tym cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnoprawnych i wykroczeniowych takich jak:

WYSOKIE KARY PIENIĘŻNE, jak np:

– kara pieniężna wysokości w wysokości do 10% obrotu  za  czyny naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w tym naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji, a także za stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych

– kara pieniężna w wysokości do 3% przychodu  za naruszenie obowiązków uzyskania określonej zgody abonenta lub użytkownika końcowego (m.in. na korzystanie z plików „cookies”, na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym np. wysyłanie smsów marketingowych)

KARA GRZYWNY, OGRANICZENIA WOLNOŚCI, POZBAWIENIA WOLNOŚCI

np. kara pozbawienia wolności do lat 2 za przetwarzanie danych osobowych, gdy jest ono niedopuszczalne lub gdy przetwarzający nie jest do niego uprawniony (np. brak prawidłowej zgody na przetwarzanie danych osobowych).

NIEWAŻNOŚĆ LUB NIESKUTECZNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY

np. poprzez brak związania Konsumenta określonym postanowieniem lub postanowieniami umowy lub nawet brak zawarcia umowy, wydłużenie terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta, zwolnienie Kosnumenta z określonych opłat i kosztów lub odpowiedzialności itp.

ROSZCZENIA CYWILNOPRAWNE

w tym zaniechania niedozwolonych działań,  usunięcia skutków niedozwolonych działań,  złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,  naprawienia szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny itp.

OBOWIĄZEK PONIESIENIA KOSZTÓW PROCESU

którego ryzyko jest, istotne także przez co raz częściej spotykaną z praktyką określonych podmiotów, których działalność opiera się w dużej mierze na wyszukiwaniu w regulaminach niedozwolonych klauzul umownych i wytaczaniu procesów celu uzyskania określonych odszkodowań i kosztów postępowania.