E-commerce-najważniejsze regulacje prawne(cz.1)

Branża e-commerce jest bardzo szczególnym rynkiem usług. Przedsiębiorcy prowadzący działalność tego rodzaju powinni mieć na uwadze wiele różnych regulacji prawnych określających ich prawa i obowiązki. Poniżej przedstawiamy najważniejsze akty prawa krajowego w tym zakresie.
 
 
 
 
 
 
 

1. Ustawa  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U.2014.827).

Ustawa ta jest aktem stosunkowo nowym, gdyż weszła w życie 25.12.2015 r. Jej znaczenie jest szczególne, ze względu na fakt, iż stanowi próbę systemowego uregulowania i ujednolicenia relacji między przedsiębiorcami, a konsumentami w zakresie zawieranych umów. Jednocześnie ustawa ta dokonała szeregu istotnych zmian w aktach prawnych istotnych także dla branży e-commerce, w tym Kodeksu Cywilnego i Prawa Telekomunikacyjnego.

Ustawa ta uchyliła ponadto wcześniej obowiązujące ustawy tj:

– ustawę  z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225);

– ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

Wejście w życie wskazanej ustawy oznacza zatem istotną przebudowę systemu prawnego w zakresie relacji z konsumentami.

Z punktu widzenia branży e-commerce najważniejsze są postanowienia tej ustawy dotyczące obowiązków informacyjnych przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami, obowiązków przedsiębiorców i prawa konsumentów związane z zawarciem umowy na odległość (a więc także za pośrednictwem sklepów internetowych), w tym prawo do odstąpienia od umowy oraz wprowadzające do Kodeksu Cywilnego nowe regulacje w zakresie gwarancji i rękojmi.

Pamiętać jednak należy, że do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, co może oznaczać konieczność stosowania przez przedsiębiorców dwóch reżimów prawnych.

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.)

Ustawa te reguluje obowiązki związane z działalnością przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usługi drogą elektroniczną tj. usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Najistotniejsze  regulacje wskazanego aktu prawnego dotyczą obowiązku posiadania przez przedsiębiorców stosownego regulaminu, dodatkowych obowiązków informacyjnych,odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną, szczególnych zagadnień z zakresu danych osobowych, a także wymogów związanych z przesyłaniem informacji handlowej drogą elektroniczną (ofert, newsletterów itp.) Z tych względów postanowienia ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną są niezwykle ważne dla branży e-commerce.

Na marginesie wskazać należy, że wyrażane były, w szczególności przed wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta wątpliwości, co do tego czy sklep internetowy świadczy usługę drogą elektroniczną.  Wynikało to przede wszystkim z faktu, że nie obowiązywał przepis regulujący relację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Prezes Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stał na stanowisku, że czynności związane z zawarciem umowy za pośrednictwem sklepu internetowego mają status usługi świadczonej drogą elektroniczną (Decyzja z dnia 17.06.2011r., nr RWR 11/2011). To stanowisko UOKiK podtrzymał również na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/obowiazki-informacyjne-i-regulaminy). Wskazać przy tym należy, że obecnie zgodnie z art. 26 ustawy o prawach konsumenta w przypadku sprzeczności pomiędzy określonymi przepisami  tej ustawy a przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.
Wskazać zatem należy, że sklep internetowy oferuje usługi świadczone drogą elektroniczną np. związane z założeniem i utrzymaniem konta klienta czy też takie jak newsletter.

c.d.n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki