E-commerce-najważniejsze regulacje prawne(cz.3)

c.d.Przedsiębiorcy z branży e-commerce powinni również zwrócić szczególną uwagę na inne ogólne przepisy istotne także dla bardzo wielu przedsiębiorców działających na innych rynkach.

 

  1. Prawo ochrony konkurencji i konsumentów:Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Wskazane regulacje prawne są niezwykle ważne ze względu na to, że ich celem jest zapewnienie i ochrona zasad uczciwej konkurencji, przeciwdziałanie praktykom nieuczciwe zakłócającym działalność gospodarczą, zagwarantowanie prawidłowego, z punktu widzenia zachowania zasad przejrzystej i prawidłowo funkcjonującej konkurencji, postępowania przedsiębiorców zarówno w stosunkach z innymi przedsiębiorcami, jak również w stosunku do Klientów- konsumentów. Jednocześnie przepisy wskazanych ustaw ustanawiają bardzo daleko idące sankcje za naruszenie ich przepisów, o różnym charakterze: cywilnoprawnym, administracyjnoprawnym, jak i wykroczeniowym oraz karnoprawnym. Ponadto ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje instrumenty władczej ingerencji organu regulacyjnego (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w działania przedsiębiorców.

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym reguluje zakazy dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych, w szczególności agresywnych praktyk rynkowych i praktyk wprowadzających w błąd (zarówno przez działanie jak i zaniechanie). Przedsiębiorcy z branży e-commerce powinni w szczególności zwracać na regulacje wynikające ze wskazanej ustawy, zważywszy na fakt, że zakazy w niej zawarte dotyczą wielu działań mających miejsce w sieci, zarówno w formie agresywnych praktyk rynkowych (w szczególności spamu), jak i praktyk wprowadzających w błąd, którego mogą objawiać się w wielu bardzo różnych działaniach takich jak mylące oznaczanie towarów i usług, brak wymaganych informacji i pouczeń (jak wiadomo obowiązki informacyjne przedsiębiorców w branży e-commerce są liczne), reklama „przynęta”, czy tzw. „kryptoreklama”.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje zakaz takich praktyk, które mogą mieć również miejsce w toku działalności w Iternecie, jak: oznaczanie przedsiębiorstwa, towarów lub usług w sposób wprowadzający w błąd (najczęściej chodzi o posługiwanie się oznaczeniami wcześniej używanymi przez innego przedsiębiorcę, co najwięcej sporów, w toku działalności działalności internetowej, rodzi w związku z pozycjonowaniem i kampaniami adwords), ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  (np. wykorzystanie cudzej bazy Klientów). rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, czy czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy.

Niezwykle istotne są również przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z punktu widzena przedsiębiorców z branży e-commerce, w szczególności istotne są przepisy regulujące zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, takich jak stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (szczególnie ważne z punktu widzenia stosowanych regulaminów), naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji (w świetle którego należy oceniać spełnienie obowiązków informacyjnych), nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji. Wskazana ustawa ustanawia również bardzo istotne sankcje za naruszenie wskazanego zakazu (między innymi karę pieniężną do 10% obortu).

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Ustawa ta jest podstawowym aktem dla cywylnoprawnych stosunków między wszystkimi podmiotami prawa stąd nie ma możliwości wyczerpującego omówienia jej istotnych przepisów. Podkreślić jednak należy, że przedsiębiorcy z branży e-commerce powinni zwrócić szczególną uwagę dotyczącą wzorców umownych oraz klauzul abuzywnych, ze względu na szeroko przyjęte w tej branży posługiwanie się właśnie wzorcami umownymi (waruni ogólne, wzory umów,, regulaminy). Dla wielu przedsiębiorców z rynku handlu za pośrednictwem Internetu bardzo istotne znaczenie będą miały również przepisy o rękojmi i gwarancji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki